LDF Project

Aanvragen ondersteuning projecten


  Het  LDF ondersteunt maximaal 4 kleinschalige sociaal-maatschappelijke projecten per jaar die nadrukkelijk zijn gericht op armoedebestrijding en kansengelijkheid in de Limburgse samenleving.

  Er dient daarbij sprake te zijn van personen die zich in een financieel knellende situatie bevinden.

  Het LDF zal gelet op haar doelstelling en  beperkte financiële middelen geen projecten ondersteunen die een andere doelstelling hebben, hoe belangrijk en zinvol deze ook kunnen zijn.


  Het bestuur van het LDF stelt jaarlijks de maximum bijdrage vast voor aanvragen die worden goedgekeurd. Deze bijdrage is vastgesteld op: max  € 500,- per aanvraag voor kleinschalige sociaal-maatschappelijke projecten.


  Aanvragen ten behoeve van projecten moeten schriftelijk worden ingediend. Bij het aanvraagformulier wordt een rapportage meegestuurd op  briefpapier van de instelling, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan de volgende punten:

  • Een duidelijke omschrijving van het project
  • Plan van aanpak
  • Begroting
  • Welke andere organisaties cq fondsen heeft u benaderd , en voor welk bedrag cq op welke wijze  willen ze uw aanvraag ondersteunen.


  Het bestuur van het LDF besluit in de regel 1x per kwartaal over projectaanvragen. De instelling krijgt schriftelijk bericht van het bestuursbesluit, doorgaans binnen een week nadat besluitvorming in de bestuursvergadering van het LDF heeft plaatsgevonden.


  Het toegekende bedrag  wordt uitsluitend overgemaakt naar de instelling die het verzoek indient.