LDF Regulier

Aanvraag reguliere bijdrage Limburgs Diaconaal Fonds


Door grote drukte kan het op dit moment langer duren voordat uw aanvraag is behandeld. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Het aanvraagformulier LDF Regulier uitsluitend gebruiken voor aanvragen hoger dan € 100.

Voor de aanvraag van een financiële bijdrage lager dan € 100 zie “Tientjesfonds Limburg”.

 

De aanvraag voor een gift kan uitsluitend worden ingediend door een tussenpersoon: een professional of vrijwilliger werkzaam bij een instelling voor maatschappelijke dienstverlening of zorginstelling, een kerkelijke organisatie of een gemeentelijke instelling. De aanvraag moet worden ingediend door middel van het indienen van het online aanvraagformulier LDF Regulier.

 


Toelichting:

 

Het LDF beschikt over beperkte financiële middelen en wordt geconfronteerd met een forse toename van het aantal aanvragen voor een gift. We stellen daarom prioriteiten. Niet volledig ingevulde aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen. Aanvragen die naar onze mening niet duidelijk genoeg zijn onderbouwd of niet urgent zijn worden meer dan voorheen afgewezen.

 

 • Geef een duidelijke beschrijving van het doel van uw aanvraag, beschrijf daarbij de sociale achtergrond en de probleemsituatie van uw client en hoe deze is ontstaan.
 • Geef een duidelijke beschrijving van de financiële urgentie voor uw client.
 • Beschrijf het plan van aanpak, het perspectief mbt de aanvraag.
 • Is een bijdrage van voorliggende voorzieningen als bijzondere Bijstand, WMO, Zorgverzekering e.a. mogelijk ? Zo nee, waarom niet ?

Beoordeling aanvraag LDF Regulier:

 • Het bestuur van het LDF neemt in de regel binnen 5 werkdagen een besluit.
 • Wij vragen altijd om een kopie van het aankoopbewijs (betalingsbewijs) toe te zenden.
 • Indien slechts een deel van de gift noodzakelijk blijkt, dan vinden wij het vanzelfsprekend dat u het restant op onze bankrekening terugstort, onder vermelding van het dossiernummer.
 • Prioriteit wordt gegeven aan aanvragen die passen bij de doelstelling van het LDF, voorzien zijn van een overtuigende toelichting en een duidelijke beschrijving van de financiële situatie.
 • Het bestuur kan besluiten een aanvraag in haar bestuursvergadering te behandelen. In dat geval wordt de aanvrager geïnformeerd over procedure en termijn.
 • De bijdrage van het LDF is in beginsel eenmalig.
 • De bijdrage van het LDF is bij een positief besluit maximaal € 250,-.
 • Een hogere bijdrage tot maximaal € 500,- wordt voor een beperkt aantal aanvragen per jaar toegekend, indien deze aan alle hiervoor genoemde punten beantwoorden, meerdere fondsen worden benaderd én het bestuur van het LDF van mening is dat de omstandigheden van de client dat besluit rechtvaardigen.
 • Indien de toegekende gift van het LDF onderdeel uitmaakt van een financieringsplan waar ook een of meer andere partij(en) bijdragen wordt door het bestuur van het LDF een garantie verstrekt voor de duur van 6 maanden, tenzij anders wordt besloten of overeengekomen.
 • Financiële bijdragen van het LDF worden uitsluitend overgemaakt naar het bankrekeningnummer van de aanvrager of in geval van Bewindvoering het afgeschermde rekeningnummer tbv de client.

 

 

Vragen ?

Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op de website.