Aanvragen particulieren

Aanvragen ondersteuning particulieren  Aanvragen ten behoeve van mensen in financiële nood moeten schriftelijk worden ingediend door een contactpersoon verbonden aan een ‘kerkelijke’ of  ‘maatschappelijke’ instelling of organisatie.

  Een maatschappelijke instelling of organisatie kan een instelling zijn op het gebied van zorg en welzijn, sociaal raadsliedenwerk, schuldhulpverlening/ bewindvoerder, de sociale dienst, een revalidatiecentrum, een ziekenhuis, een ggz-instelling, een instelling voor dak- en thuislozen, een belangenbehartigingsorganisatie, een blijf van mijn lijf huis en andere door het bestuur van het LDF erkende instellingen en organisaties.


  De contactpersoon doet een eerste beoordeling van de hulpvraag en legt het verzoek door middel van het aanvraagformulier, een toelichting en bijlage(n) voor aan het bestuur van het LDF. Een aanvraag kan dus niet door de cliënt zelf worden ingediend. Wij vragen uw medewerking om een afweging te maken vóór u ons fonds aanschrijft. Let daarbij op de volgende aandachtspunten:

  • Is het verzoek echt noodzakelijk?
  • Zijn de financiën van de cliënt u voldoende duidelijk en door u gecontroleerd?
  • Kunnen familie en/of vrienden, mantelzorgers, maatjes etc de cliënt ondersteunen?
  • Is nagegaan of voor de aanvraag voorliggende voorzieningen zoals bijvoorbeeld de Wmo, Ziektekostenverzekering en Bijzondere Bijstand zijn benut?
  • Welke andere organisaties cq fondsen heeft u benaderd?

  Zo ja; voor welk bedrag cq op welke wijze willen ze uw aanvraag ondersteunen?


  Voor 2021 is de bijdrage in de regel maximaal € 250,-- Een hogere bijdrage is -in bijzondere omstandigheden en voor een beperkt aantal aanvragen- mogelijk tot maximaal € 500,- Het bestuur van het Limburgs Diaconaal Fonds gaat er bij aanvragen groter dan € 100,- van uit dat aanvrager ook een verzoek indient bij een of meer andere fondsen dan wel financiers. Zie vooral ook de toelichting beoordeling/toekenning op de LDF-website.